iMobile Israel

מדיניות ביטול והחזרות

 1. החברה תאפשר החזרת מוצרים ותבצע החזר כספי לצרכן, בכל המקרים בהם הדבר מחויב על פי הדין, לרבות: א. כל מוצר, שהמחיר ששולם בעדו הוא מעל 50 ש”ח, שהוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש, והמוצר לא נפגם – ובלבד שהמוצר הוחזר בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה, התשע”א – 2010  (בשלט זה ”התקנות”) תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר. הכול בכפוף לאמור בסעיפים הבאים ב. החברה איננה מאפשרת החזרת מוצרים שנפגמו או שנעשה בהם כל שימוש (לדוגמא – מוצר שנדלק, או שנערכה בו אקטיבציה- הפעלה ראשונית) לא יוחלפו בחדש או יתקבל בגינם החזר כספי אלא יכנסו לתיקון מלא מטעם נותן השירות וכל זאת ע”פ חוק הגנת הצרכן.  יודגש כי החזרת טובין באריזה המקורית שלא נפתחה מעטיפת הניילון העוטף אותה / מדבקת סגירה של היצרן תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בהם, במידה ונפתח מעטיפה/מדבקת סגירה זו תהווה ראייה מספקת לשימוש במכשיר. ג. לקוח יקר שים לב: פתיחת המוצר במעמד הרכישה לצורך התקנת מיגון/ הפעלה ראשונית דינה כדין מכשיר אשר נפתח ע”י הלקוח ולשירותו. במידה ולא ירצה הלקוח לפתוח את המוצר באחריותו ובאמצעיו לבקש זאת. ד. באחריות הלקוח לוודא לפני צאתו מהחנות את תקינות המוצר, מוצר אשר נרכש ויצא מהחנות לאחר פתיחתו לא זכאי להחלפה או זיכוי בכל מקרה/נזק. ה. לחברה זכות לגביית דמי ביטול בסך 5 % ממחיר המוצר או 100 ש”ח – לפי הנמוך, וכן זכות לגבות בנוסף לדמי הביטול עוד  2% ששולמו על ידה לחברת כרטיסי אשראי או לגוף דומה בגין העסקה שבוטלה, והכול בכפוף להוראות כל דין.

  ו. בעסקת מכר מרחוק (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 –), רשאי הצרכן לבטל בכתב (לרבות בפקס או בתקשורת אלקטרונית) את העסקה, להחזיר את המוצר ולקבל החזר כספי, אם הודיע לרשת על ביטול העסקה כאמור עד תום 14 יום מיום קבלת המוצר (ובשירות – עד תום 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שמועד ביטול השירות לא יאוחר מ- 2 ימים (שאינם ימי מנוחה) לפני המועד בו אמור השירות להינתן) או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כקבוע מדין (לפי המאוחר) . גם זכות ביטול זו לא תחול על מוצרים שיוצרו/הוזמנו  במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, על מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
  במידה וההזמנה טרם הגיעה ללקוח ביטול העסקה יתאפשר עם דמי ביטול עסקה על פי חוק+אי ביטול דמי משלוח.

  ז. בעסקת מכר מרחוק – במידה והלקוח מבקש הדבקת מיגון, ידוע ללקוח על פתיחת המוצר לצורך הדבקת מיגון וכי פעולה זו תחשב לפתיחת המוצר מצד הלקוח.

 2. בכל מקרה שלגביו הדין מחייב את החברה לבצע החזר כספי, החברה תבצע החזר כספי בהתאם להוראות הדין. הרשת איננה מתחייבת לאפשר החזרת מוצרים ולבצע החזר כספי או למסור שובר זיכוי במקרים בהם הדבר אינו מחויב על פי הדין.
 3. לרשת שיקול דעת לבצע החזר כספי או למסור ללקוח שובר זיכוי, במקרים הבאים: א, מוצר שהמחיר ששולם בעדו הנו 50 ש”ח או פחות, אשר לא נפתח ולא נעשה בו שימוש, אם החזרת מתבקשת עד 14 יום ממועד הרכישה, ובלבד שהאריזה לא נפתחה ולא נקרעה.

צרו קשר

 • דרך העצמאות 16, יהוד - איסוף עצמי בלבד
 • התקשרו בעת ההגעה לסניף לקבלת הסבר כניסה
 • 03-6888717
 • 052-4177666
 • imobileisrael1@gmail.com
 • שעות פעילות: ראשון עד חמישי 18:00 – 10:00 | שישי וערבי חג 14:00 – 10:00

עקבו אחרינו